Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ MARIJAMPOLĖS RAAD VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

2012-10-31

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos 

departamento direktoriaus 

2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. MRV-88

 

 

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ MARIJAMPOLĖS RAAD VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

 

 

I. TEISĖS AKTAI, REGULIUOJANTYS MARIJAMPOLĖS RAAD VEIKLĄ,  ATLIEKANT ŪKIO  SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ

 

 

 

1.                         2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1).

2.                         Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (Žin., 2004, Nr. 42-1371).

3.                         Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1).

4.                         Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2002, Nr. 123-5557; 2003, Nr. 104-4637; 2005, Nr. 76-2746; 2006, Nr. 77-2975; 2006, Nr. 132-4990; 2007, Nr. 17-628; 2007, Nr. 12-497; 2008, Nr. 117-4441; 2008, Nr. 123-4657; 2009, Nr. 75-3062; 2010, Nr. 1-7; 2010, Nr. 81-4228, 2011, Nr.  4-125; Nr. 85-4124).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179; 2005, Nr. 47-1558, 2010, Nr. 70-3472; 2011, Nr. 91-4315).

6.                         Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000); 2010, Nr. 145-7434, Nr.157-7967).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017).

8.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2656).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 (Žin., 2011, Nr. 13-580).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 24-1192).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 91-3944; 2003, Nr. 61-2818, Nr. 6-247; Nr. 155-7911).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-715 „Dėl Aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 3-101).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-69 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-705).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 418 „Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3704).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 586 „Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 122-5542; 2010, Nr. 48-2345).

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6455; 2008, Nr. 19-699).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 4-76);

18.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. D1-559 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 161-5887, Nr. 170-6284, Nr. 181-6717; 2005, Nr. 28-892, Nr. 52-1763,Nr. 69-2483; 2006, Nr. 12-435, Nr. 63-2353; 2007, Nr. 90-3603; 2010, Nr. 155-7912; Nr. 140-7189; 2011, Nr. 1 ).

19.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 111-4957; 2005, Nr. 8-247).

20.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 571 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 111-4961; 2006, Nr. 116-4427).

21.                     Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1A-33 „Dėl plombos pavyzdžio bei aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 54-1880).

22.                     Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. AV-116 „Dėl Privalomųjų nurodymų davimo metodinių nurodymų patvirtinimo“.

23.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. MRV-15 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“.

24.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente ir jo struktūriniuose padaliniuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

II. TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS ŪKIO SUBJEKTAMS


      Teisės aktai  įtvirtinantys atliekų tvarkymo reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr.90-2776; 2002, Nr. 13-475; 2003, Nr. 61-2768; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 2008, Nr. 76-2999, Nr. 81-3180; 2009, Nr. 154-6961; 2010, Nr. 54-2645).

2.                         Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin. 2001, Nr. 85-2968).

3.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 “Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003).

4.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4897).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2007, Nr. 11-461; 2008, Nr. 26-942, Nr. 55-2109, Nr. 67- 2541; 2010, Nr. 43-2070, Nr. 70-3492, Nr. 135-6910).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. D1-461 „Dėl Atliekas tvarkančių įmonių registravimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4974).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011-05-12, Nr. 57-2720).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 65- 2310; 2006, Nr. 141-5438; 2007, Nr. 76-3036; 2009, Nr. 105-4388).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010, Nr. 53-2622, Nr. 79-4114, Nr.  91-4863; 2011, Nr. 28-1353).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552, Nr. 79-2812, Nr. 133- 4823 Nr. 157-5373; 2005, Nr. 51-1719; 2007, Nr. 40-1502; 2008, Nr. 79-3139; 2009, Nr. 100-4198; 2010, Nr. 2-82, Nr. 6- 258; 2011, Nr. 18-765).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; nauja redakcija 2005, Nr. 102-3793; 2006, Nr. 71-2648; 2007, Nr. 134- 5439; 2010, Nr. 29-1362, Nr. 79-4128).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. D1-386 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2005, Nr. 106-3931; 2011, Nr. 8-766).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4469).

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 10-403).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 698 ,,Dėl alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 33-1391; 2004, Nr. 60-2156; 2005, Nr. 39-1283, Nr. 147-5365; 2010, Nr. 79-4119).

18.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-1739; 2011, Nr. 16-769).

19.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737; 2011, Nr. 16-770).

20.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo “(Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2007, Nr. 16-591; 2009, Nr. 95- 4051, Nr. 113-4832; 2010, Nr. 110-5646; 2011, Nr. 16-763).

21.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 89-3566).

22.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 143 “Dėl pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 38-1407).

23.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. D1-435 “Dėl neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau 5 DM3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 38-1407; 2010, Nr. 35-6911).

24.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo“ (Žin., 2008, Nr. 58-2184).

25.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 400 „Dėl nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo ir nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų eksploatavimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 82-2499).

26.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo“ (Žin., 2008, Nr. 58-2184).

27.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. D1-513 „Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“ (Inf., 2006, Nr. 84-822).

28.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 444 “Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2001, Nr. 87-3053; 2002, Nr. 31-1176, Nr. 89-3810; 2004, Nr. 97-3586; 2005, Nr. 65-2339; 2006, Nr. 10-395; 2007, Nr. 53-2061; 2008, Nr. 143-55748; 2009, Nr. 74- 3032; 2010, Nr. 79-4111).

29.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-609/4-447 „Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metams plano patvirtinimo“ (Žin.,2007, Nr. 120-4946).

30.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-5366; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 79-4115, Nr. 121-6185).

31.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-902).

32.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-232 „Dėl savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 57-2041).

33.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-233 „Dėl sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 57-2042).

34.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. D1-213 “Dėl mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2009 Nr. 47-1884).

35.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430; 211, Nr. 5-767).

36.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. D1-14 „Dėl medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-168).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys aplinkos oro apsaugos reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2000, Nr. 10-362; 2010, Nr. 54-2648 ).

2.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto oksidu, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000, Nr. 100-3185; 2007 Nr. 67-2627; 2008, Nr. 70-2688).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. D1-371 „Dėl Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3282).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 528 „Dėl oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 109-3496).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-611).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 86:2007 „Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 130-5269).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-20 įsakymas Nr. 408 ,,Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002, Nr. 5-191; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 „Dėl lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3474).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-611; 2003, Nr. 100-4507; 2006, Nr. 4-122).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymas Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 15-634).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 486 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3100).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-378 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 2005, Nr. 92-3442; Nr. 147-5364; 2006, Nr. 79-3130; 2007, Nr. 32-1168; 2009, Nr. 70-2868).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 715 „Dėl teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš lokomotyvų ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/M-03 patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 37-1211).

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-234 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 31-99/M-11 patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 53-2052).

18.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m.. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 520/104/360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams“ (Žin., 2000, Nr. 108-3470).

19.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. Nr. 600/172/454 „Dėl aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo bei susisiekimo ministrų 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/104/360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo bei lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimų esamiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 111-4051).

20.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 341 „Dėl reikalavimų benzinui vežti naudojamoms mobiliosioms talpykloms bei naujoms degalinėms patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2058).

21.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (pakeitimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-372 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo") (Žin., 2009, Nr. 88-3778; 2011, Nr. 55-2670).

22.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. D1-454 „Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-4003).

23.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 „Dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2915).

24.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189).

25.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patvirtinimo “ (Žin., 2000, 23-593).

26.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405„Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430).

27.                     Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286).

28.                     Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys gamtos išteklių, išskyrus tiesiogiai gyvosios gamtos apsaugos, naudojimo, apsaugos reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 1995, Nr. 53-1294; 1996, Nr. 100-2262; 1997, Nr. 66- 1598; 1999, Nr. 64-2075; 2000, Nr. 42-1191, Nr. 58-1706; 2001, Nr. 71-2519; 2002, Nr. 74-3141, Nr. 102-4551; 2004, Nr. 28-868, Nr. 117-4368, Nr. 167-6098; 2005, Nr. 88-3291; 2006, Nr. 42-1504, Nr.7-3399, Nr. 141-5392, Nr. 138-5268; 2007, Nr.0-3216; 2008, Nr. 135-5233; 2009, Nr. 77-3166, Nr. 153-6884; 2010, Nr. 13-623, Nr. 72- 3616).

2.                         Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2000, Nr. 61- 1816; 2003, Nr. 36- 1544;  2004, Nr. 4-44, Nr. 54-1833, Nr. 73-2528; 2009, Nr. 154-6955).

3.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607).

4.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin. 1995, Nr. 68-1656).

5.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 776 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 66-1276).

6.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 98-4394).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4120).

8.                         LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2010-12-10 įsakymas Nr. D1-980/3D-1062 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 „Dėl naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 115-2680).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 147 „Dėl Metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“ (Žin., 1999, Nr. 47-1504).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2008, Nr. 34-1236; 2010, Nr. 147-7543).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl Atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4120).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-10 d. įsakymas Nr. D1-451 “Dėl grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 110-4185).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 "Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-624 „Dėl 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 “Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4619).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103).

18.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594).

19.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 99-3852).

20.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. D1-575 „Dėl Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimų patvirtinimo“ (LAND 20-2005), (Žin., 2005, Nr. 142- 5135).

21.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263, 2009, Nr. 145-6457, 2011, Nr. 11-481).

22.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-941, 2005, Nr. 24-785).

23.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 55 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073; 2010, Nr. 33-1584).

24.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363).

25.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 33 „Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės LAND 2-95” (Žin., 1997, Nr. 70-1790; 2006, Nr. 101-3915).

26.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. D1-75 “Dėl aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 33 “Dėl leidimų vandens lygiui keisti tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2004, Nr. 34-1118).

27.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-295).

28.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-159).

29.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1812).

30.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 34-1442).

31.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 107-3888).

32.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3508).

33.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 68 „Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse“ (Žin., 2000, Nr. 19-471).

34.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. D1-606 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-28).

35.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-98 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-892).

36.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. D1-34 „Dėl Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimų (LAND 1-2003) patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 34-1114).

37.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. D1-434 „Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 107-4064; 2008, Nr. 65-2486 ).

38.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430).

 

Teisės aktai įtvirtinantys laukinės augalijos (išskyrus miškus), grybų,  gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reikalavimus

 

 

 

1.                         2008 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2008 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“ (OL 95 L 2008 p. 3-62).

2.                         1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“ (OL 1997 m. specialusis leidimas,15 skyrius, 3 tomas, p. 136-150).

3.                         2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles“ (OL 166, L 2006, p. 1-69).

4.                         2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1037/2007 sustabdantis tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją“ (OL 238, L 2007, p. 3-22).

5.                         Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987; 2009, Nr. 159-7200).

6.                         Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65- 2634; 2003, Nr. 61-2765; 2009, Nr. 85-3584; 2010, Nr. 63-3101).

7.                         Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).

8.                         Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108- 2726; 2001, Nr. 110-3988; 2002, Nr. 96-4168; 2003, Nr. 61-2767; 2005, Nr. 57-1940, 2010, Nr. 81-4218).

9.                         Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527, Nr.118-4396; 2006, Nr. 77-2971; 2007, Nr. 122-5025; 2008, Nr. 18-629, Nr. 117-4443; 2010, Nr. 139-7116).

10.                     Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 118-4395;  2010, Nr. 9-2389).

11.                     Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944; 2003, Nr. 61-2769; 2004, Nr. 32-1012).

12.                     Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108- 2726; 2001, Nr. 110-3988; 2010, Nr. 81-4218).

13.                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" (Žin., 2004-03-17, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606).

14.                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 21 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Leidimų naudoti žūklės plotus valstybiniuose vandens telkiniuose tipinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.26-832; Nr. 30).

15.                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151).  

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-337 „Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.85-3189; 2006, Nr. 57-2044, Nr. 95-3740; 2009, Nr. 41-1596, Nr. 115-4897).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365, Nr. 56-2800; 2011, Nr. 5-182).

18.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 24-784, Nr. 39-1281, Nr. 126-4514; 2006, Nr. 95-3742, Nr. 104-3987, Nr. 118-4514; 2007, Nr. 67-2628; 2008, Nr. 119-4536; 2009, Nr. 41-1595; 2010, Nr. 50-2445).

19.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4111).

20.                     Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių ir Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 47-2270).

21.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 „ Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3609; 2008, Nr. 22-837; 2009, Nr. 72-2947; 2010, Nr. 48-2351).

22.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 „Dėl žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 41-1184; 2008, Nr. 38-1414; 2010, Nr. 34-1647; 2011, Nr. 48-2344).

23.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymas D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3031; 2010, Nr. 6-250).

24.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 230 „Dėl žvejybos ir žvejo verslininko bilietų išdavimo tvarkos bei žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių dalinio pakeitimo (Žin., 2000, Nr. 48-1417; 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 79-4105).

25.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-271 „Dėl medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3145; 2010, Nr. 57-2816).

26.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d.  įsakymas Nr. 658/831/74 „Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097, Nr. 167-6158; 2007, Nr. 29-1068; 2009, Nr. 71-2911; 2010, Nr. 8-384).

27.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 309 „Dėl Laukinių gyvūnų žymėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2819).

28.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 98 „Dėl leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 35-1052; 2000, Nr. 10-257; 2010, Nr. 6-249).

29.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“ (Žin., 2000, Nr. 37-1046; 2001, Nr. 37-1275; 2002, Nr. 84-3670; 2005, Nr. 4-83, Nr. 45-1476; 2006, Nr. 77-3027).

30.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. D1-260 „Dėl prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2215; 2009, Nr. 83-3470; 2010, Nr. 6-254, Nr. 66-3298).

31.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652, Nr. 144-7379; 2011, Nr. 94-4456).

32.                     Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2005 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1A-41 „Dėl specialiosios žvejybos patikrinimo akto formos patvirtinimo bei specialiosios žvejybos kontrolės stiprinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2062; 2009, Nr. 134-5869).

33.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2d. įsakymas Nr. 519/449 „Dėl Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 250/224 pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 100-4456; 2008, Nr. 6-227; 2009, Nr. 53-2128).

34.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 115- 5238; 2004, Nr. 50-1679; 2005, Nr. 128-4617; 2010, Nr. 6-261, Nr. 66-3301).

35.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo “ (Žin., 2010, Nr. 31-1454).

36.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77).

37.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-658).

38.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76).

39.                     Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581).

40.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611).

41.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. D1-93 „Dėl darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos patvirtinimo“ Žin., 2011, Nr. 16-756).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys miško išteklių naudojimo ir apsaugos reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872;  1996, Nr. 110-2507; 1997, Nr. 96-2426; 1998, Nr. 56-1542; 1999, Nr. 110-3203; 2000, Nr. 111-3566; 2001, Nr. 35-1161; 2002, Nr. 31-1122; 2002, Nr.1 05-4691; 2003, Nr. 38-1692; 2003, Nr.123-5593; 2005, Nr. 31-977; 2006, Nr. .61-2174; 2007, Nr. 77-3044; 2009, Nr. 54-2137; 2010, Nr. 145-7431).

2.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1808;  2000, Nr. 32-902; 2001, Nr. 63-2287; 2004, Nr. 86-3117; 2007, Nr. 33-1191; 2009, Nr. 41-1574; 2010, Nr. 42-2028; 2010, Nr. 105-5432).

3.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 500 „Dėl miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 32-751; 2005, Nr. 150-5480).

4.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 641 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 48-1840; 2007, Nr. 30-1099).

5.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1100 „Dėl kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( Žin., 2006, Nr. 123-4640).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. D1-199 „Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. D1-458 „Dėl kirstinių medžių ženklinimo privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 94-3446).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. D1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 14-676, 2011, Nr. 30-1412).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 173 „Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka" (Žin., 2000, Nr. 37-1046).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1055 „Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 1-7).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. D1-577 „Dėl biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6157; 2005,Nr .16-522; 2007, Nr. 60-2334; 2010, Nr.  55-2716, 2010, Nr. 72-3684, 2010-09-07 Nr. 105-5447).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl privatizuojamų   miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1909).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. D1-569 „Dėl miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 166-6081; 2011, Nr. 18-880).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 118 „Dėl medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 31-1173; 2007, Nr. 137-5622).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 145 „Dėl miškų iškritimo technologinėms ir gamybinėms ūkio reikmėms tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1512; 2010, Nr. 8-393).

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. D1-313 „Dėl apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 94-3446).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 192 „Dėl savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1685; 2010, Nr. 93-4910).

18.                     Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ (Žin., 2004, Nr. 55-1918; 2010, Nr. 124-6340).

19.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-362 „Dėl pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3135).

20.                      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204 „Dėl miško sanitarinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1596; 2010, Nr. 119-6058).

21.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. D1-406 „Dėl miškų schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3741; 2008, Nr. 133-5143; 2009, Nr. 133-5820; 2010, Nr. 81-4249).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys mėšlo, dumblo tvarkymo reikalavimus

 

 

 

1.                         Europos Tarybos direktyva (86/278/EEC) dėl nuotėkų dumblo panaudojimo žemės ūkyje.

2.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2007, Nr. 68-2689; 2010, Nr. 85-4492; 2011, Nr. 118-5583).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-575 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5135) (LAND 20-2005).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D-473/D1-427 „Dėl geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi kontrolės“ (Žin., 2004, Nr. 127-4579; 2010, Nr. 113-3797).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 147 „Dėl metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“ (Žin., 1999, Nr. 47-1504).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys ataskaitų teikimo reikalavimus

 

 

 

1.                         Europos Bendrijos ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo.

2.                         2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2009 L 286, p. 1).

3.                         2006 m. gegužės 31 d. Europos Komisijos gairės Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro įgyvendinimo.

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-630 „Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 181-6714; 2007, Nr. 80-3279).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (RB) Nr. 166/2006 „Dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“ (Žin., 2007, Nr. 7-291).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002, Nr. 5-191; 2003 Nr. 79-3610).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 150 „Dėl į aplinkos orą išmetamų teršalų pirminės apskaitos formų teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-801).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809; 2011, Nr. 16-759).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737; 2011, Nr. 16-770, Nr. 18).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010, Nr. 53-2622, Nr. 79-4144, Nr. 91-4863; 2011, Nr. 28-1353).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. D1-206 „Dėl LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl LAND 50-2003 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Žin., 2004 Nr. 69-2437; 2006, Nr. 111-4250; 2007, Nr. 74-2947; 2008, Nr. 140-5575; 2010, Nr. 15-725).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. D1-342 ,,Dėl ataskaitų apie tarybos direktyvos 75/493/EEB alyvų atliekų šalinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyvomis 87/101/EEB ir 91/692/EEB, įgyvendinimą teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr.103- 3801).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010 Nr. 5-200).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 462 „Dėl informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. .68-2378).

16.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1065 ,,Dėl ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų  vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 2-65).

17.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimą, mokėjimą

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243 ,Nr. 116-4320, Nr. 171-6304; 2005, Nr. 76-2742, Nr. 81-2939; 2006, Nr. 119-4542; 2007, Nr. 46-1720, Nr. 80-3220, Nr. 114-4629, Nr.120-4883; 2008, Nr. 131-5036, Nr. 149-6023; 2009, Nr. 153-6896, aktuali redakcija 2009-12-28).

2.                         Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; Žin., 2002, Nr. 13-474 ).

3.                         Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2002, Nr. 96- 4170; 2003, Nr. 61-2762; 2006, Nr. 65-2382).

4.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-159; 2002, Nr. 92-3934; 2005, Nr. 121-4340; 2008, Nr. 83-3297; 2009, Nr. 111-4723).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. D1-213 “Dėl mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2009 Nr. 47-1884).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-614/VA-99 “Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2006 m. Nr. 145-5844).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010, Nr. 53-2622, Nr. 79-4144, Nr. 91-4863; 2011, Nr. 28-1353).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2008, Nr. 79-3140).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys žalos vertinimo reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos  bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1501; 2004, Nr. 80-2845).

2.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 93-4026).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl žalos, padarytos laukinei augalijai, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1070).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. D1-280 „Dėl padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 „Dėl hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D1-388/3D-392 „Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2793).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. D1-695 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 98-5105).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių indeksavimo koeficientų“ (Inf., 2011, Nr. 34).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1024 „Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2011 m. patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 155-7904).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-1027 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2011 m. patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 155-7903).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2003 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 391 „Dėl žalos, padarytos augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams bei jų augavietėms, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3615).

11.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-21012).

12.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4303).

13.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-973).

14.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099).

15.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 127 „Dėl žalos aplinkos orui, sudegus gumos atliekom, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin.,2000, Nr. 31-879).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys bendruosius laboratorinės kontrolės reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025).

2.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2009, Nr. 159-7261).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 4-76).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1281).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 19 d. Nr. D1-37 “Dėl regionų aplinkos Apsaugos departamentų valstybinės analitinės kontrolės skyrių atliekamų tyrimų dokumentų formų patvirtinimo”.

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. D1-304 „Dėl aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų valstybinės analitinės kontrolės skyrių ir kitų aplinkos tyrimus atliekančių laboratorijų modernizavimo ir veiklos tobulinimo krypčių aprašo patvirtinimo“

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6219).

 

 

 

III  TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS DVIEJŲ AR DAUGIAU PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS ŪKIO (VERSLO) SUBJEKTAMS

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 200, Nr. 39-1092).

2.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956; 2003, Nr. 14-583).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-6645 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006,  Nr. 4-129).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-225; 2008, Nr. 7-3138).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5740).

6.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1971).

7.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882; 2008, Nr. 143-5749).

8.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214).

9.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 406 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-578; 2010, Nr. 142-7313).

10.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6808).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys stebėseną (monitoringą)

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025).

2.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 113-4831).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6219).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 10-290).

5.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1056 „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 2-63).

6.                         Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1-190 „Dėl Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7130).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimus

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85- 3684; 2003, Nr. 114-5169, 2003, Nr. 8-551; 2004, Nr. 3-3426;  2006, Nr. 120-4571; 2007, Nr. 5-230, Nr. 106- 4358, 2007, Nr. 133-5410; 2008, Nr. 17-605, Nr. 55-2110, Nr. 88-3546; 2009, Nr.1-12, Nr. 126-5457; 2010, Nr. 13-634); 2011, Nr. 4-135, Nr. 8-771, Nr. 88-4223).

2.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 701 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675; 2006, Nr. 60-2152; 2008, Nr. 110-4205).

3.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430).

 

 

 

Teisės aktai įtvirtinantys potencialiai pavojingų objektų eksploatavimo reikalavimus

 

 

 

1.                         1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008.

2.                         Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2000, Nr. 61-1805; 2003, Nr. 73-3351; 2004, Nr. 28-872, Nr. 163-5941; 2006, Nr. 72-2691; 2009, Nr. 1 59-7207).

3.                         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159).

4.                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 539 "Dėl potencialiai pavojingų objektų sąrašo" pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2025).

 

 

 

Kiti teisės aktai

 

 

 

1.                         Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 2000, Nr. 58-1703; 2001, 108-3902; 2010, Nr. 81-4229).

2.                         Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 1997, Nr. 65-1548, Nr. 96-2427; 2000, Nr. 34-953, Nr. 42-1195, Nr. 58-1708, Nr. 92-2881; 2001, Nr. 39-1358; 2003, Nr. 42-1916; 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5532; 2006, Nr. 66-2429, Nr. 82-3256; 2007, Nr.39-1437, Nr. 47-1819; 2008, Nr. 10-337,Nr. 50-1847, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195, Nr. 84-4404).

3.                         Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551; 2000, Nr. 78-2360,Nr. 84-2533; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 13 (atitaisymas), Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 4-161, Nr. 8 (atitaisymas), Nr. 55-2127; 2009, Nr. 117-4993, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401).

4.                         Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243, Nr. 116-4320, Nr. 171-6304; 2005, Nr. 76-2742 ,Nr. 81-2939; 2006,Nr. 119-4542; 2007, Nr. 46-1720, Nr.80-3220, Nr. 114-4629, Nr. 120-4883; 2008, Nr. 131-5036, Nr. 149-6023; 2009, Nr. 153-6896, aktuali redakcija 2009-12-28).

5.                         Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31-1010, Nr. 110-399; 2002, Nr. 116-5193, Nr. 124-5627; 2003, Nr. 17-708, Nr. 38-1708, Nr. 61-2757, Nr. 74-3426; 2004, Nr. 61-2185, Nr. 167-6102, Nr. 171-6298; 2006, Nr. 50-1799; 2008, Nr. 65-2456; 2010,Nr. 137-6988).

6.                         Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003-04-24, Nr. 38-1728; 2008, Nr. 71-2700).

7.                         Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2004, Nr. 60-2123; 2010, Nr. 119-6043).

8.                         Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2004, Nr. 25-754; 2007, Nr. 80-3217; 2010, Nr. 137-7005).

9.                         Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966).

10.                     Lietuvos Respublikos biokuro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1940; 2004, Nr. 28-870; 2009, Nr. 10-360).

11.                     Lietuvos Respublikos geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3261).

12.                     Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 90-3144).

13.                     Lietuvos Respublikos nykstančios laukinės faunos ir fruoros rūšių tarptautinis prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 50-1739).

14.                     Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987; 2009, Nr. 159-7200).

15.                     Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000).

16.                     Lietuvos Respublikos nuodingų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330; 2004, Nr. 163-5947).

17.                     Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 3-37; 1997, Nr. 30-713, Nr. 67-1676, Nr. 96-2421; 2000, Nr. 40-1114; 2001, Nr.  39-1346; 2002, Nr. 68-2775, Nr. 123-5552; 2004, Nr. 153-5571; 2005, Nr. 91-3600; 2007, Nr. 80-3218, Nr. 81-3325; 2008, Nr. 59).

18.                     Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002-05-16 Nr. IX- 884, Nr.56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2005, Nr. 142-5104; 2007, Nr. 55-2124; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352; 2010,Nr. 67-3337).

19.                     Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2003, Nr. 38-1684, Nr. 101-4538; 2004, Nr. 32-1011; 2005, Nr. 67-2397; 2007, Nr. 135-5452; 2010, Nr. 13-614).

20.                     Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 13-308, Nr.36-1067, Nr. 60-1955; 2000, Nr. 85-2566; 2001, Nr. 62-2219; 2002, Nr. 31-1125; 2003, Nr. 38-1675, Nr. 39-1765; 2004, Nr. 171-6320; 2007, Nr. 72-2830, Nr. 140-5758; 2009, Nr. 75-3063, Nr. 144-6348; 2010, Nr. 48-2290, Nr. 76-3872, Nr. 142-7258).

21.                     Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649).

22.                     Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas ( Žin., 2002, Nr. 42; 2002, Nr. 36-1340).

23.                     Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas (Žin., 2002, Nr. 53-2042).

24.                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 2006, Nr. 2-43, Nr. 43-1057, Nr. 105-4294; 2011, Nr. 89-4249).

25.                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 29-1004).

26.                     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 248 “Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitu ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais valdymo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 84–2508; 2001, Nr. 39-1378; 2003, Nr. 56-2504).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

 

 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos

 

 

 

departamento direktoriaus

 

 

 

2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. MRV-88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEISĖS AKTŲ, KURIŲ TEKSTAS TURI BŪTI SKELBIAMAS MARIJAMPOLĖS RAAD INTERNETO SVETAINĖS SKYRIUJE „TEISINĖ INFORMACIJA“, SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

1.                       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. MRV-15 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“.

2.                       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente ir jo struktūriniuose padaliniuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.