Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Naujienos
- Artimiausi įvykiai
- Administracinė informacija
          - Nuostatai
          - Strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai
          - Planavimo dokumentai
                    - Marijampolės RAAD metinės veiklos ataskaitos
                    - Marijampolės RAAD veiklos planai
                    - Marijampolės RAAD veiklos plano vykdymo rezultatų ataskaitos
                    - Informacija apie strateginio veiklos plano vykdymą
                    - Veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai / vertinimo kriterijai
          - Darbo užmokestis
          - Viešieji pirkimai
                    - Planuojami pirkimai
                    - Viešųjų pirkimų konkursai
                    - Vykdomi pirkimai
                    - Įvykdyti pirkimai
                    - Mažos vertės pirkimų ataskaitos
                    - Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
          - Paskatinimai, apdovanojimai, nuobaudos
          - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
          - Tvarkos, taisyklės
                    - Marijampolės RAAD vidaus tvarkos taisyklės
                    - Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų,vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės
                    - Kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo tvarka
          - Aplinkosauginės akcijos
          - Ūkinės veiklos rizikos vertinimas
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
          - Teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
                    - Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
                    - Pateiktos išvados ir pasiūlymai teisės aktų projektams
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
          - Teisės aktų sąrašas
          - Teisės aktų paieška
- Korupcijos prevencija
          - Korupcijos prevencijos informacija
          - Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
- Aplinkos kokybė
          - Taršos integruota prevencija ir kontrolė
          - Poveikio aplinkai vertinimas
                    - Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo
                    - Informacija apie PAV procedūrų sustabdymą
                    - Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
                    - Pranešimai apie priimtas poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas
                    - Pranešimai apie gautas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas
                    - Pranešimai apie parengtas poveikio aplinkai vertinimo programas
          - Vanduo
          - Oras
- Klimato kaita
          - ATL apskaitos vertinimo pažymos ir ataskaitos
          - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos
          - Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo klausimynas
- Aplinkosauginiai mokesčiai
          - Indeksavimo koeficientai
          - Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
          - Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
          - Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
          - Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
          - Mokestis už naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius
          - Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojų konsultavimas aplinkosauginių mokesčių klausimais
- Gyvosios gamtos apsauga
          - Veiklos gyvūnijos apsaugos srityje rezultatai
          - Medžioklė
                    - Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės
          - Žūklė
                    - Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės
          - CITES
                    - Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės
          - Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai
- Atliekos
          - Informacija gamintojams ir importuotojams
          - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
          - Apskaita
                    - Atliekų apskaitos žurnalai
                    - e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema
                    - Atliekų tvarkytojų valstybės registras
                    - Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas
- Ūkio subjektų priežiūra
          - Verslo priežiūros priemonės
          - Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų
          - Patikrinimų klausimynai
          - Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas
          - Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklės
          - Ūkio subjektų patikrinimų planai
          - Ūkio subjektų patikrinimų programos
          - Informacija apie teikiamas konsultacijas, metodinę pagalbą
                    - Ūkio subjektų konsultavimo tvarka
          - Priimtų sprendimų apskundimo tvarka
          - Kontrolės rezultatai
          - Ūkio subjektų teisės ir pareigos
          - Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisės ir pareigos
          - Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės
- Įvadinis puslapis
- Struktūra ir kontaktai
          - Vadovas
          - Valdymo struktūros schema
          - Struktūriniai padaliniai
          - Kontaktai
          - Komisijos ir darbo grupės
          - Vadovų darbotvarkės
                    - Direktoriaus Gintauto Česaičio darbotvarkė
                    - Direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Užuoto darbotvarkė
          - Vadovų užduotys
          - Asmenų aptarnavimas
- Paslaugos
- Klausimai
          - Dažniausiai užduodami klausimai
          - Siųsti klausimą
- Karjeros galimybės
- "Karštoji linija"
- Nuorodos
          - Institucijos
- Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas
- Ūkio subjektų apklausos anketa
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus
- "Klausk miškininko"